Regulamin

 

 

Regulamin korzystania z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie

 

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin korzystania z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klientów określa zasady i warunki korzystania z usług tego Biura przez Klientów Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie.

 

§ 2

 

Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów:

a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2020 roku, poz. 106 z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Definicje

 

§ 3

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta,

TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

Konto Klienta – elektroniczna ewidencja danych w systemie udostępniana w sposób autoryzowany wyłącznie jednemu określonemu Klientowi,

eBOK – system informatyczny, umożliwiający Klientom dostęp do Konta Klienta oraz przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu,

umowa o świadczenie usług eBOK – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a TBS, na którą składa się zespół czynności takich jak założenie Konta Klienta w eBOK, nadanie hasła (potwierdzenie skutecznego założenia Konta).

Login – nadany przez TBS kod, służący do identyfikacji Klienta przy korzystaniu z usług Systemu,

Hasło – nadany przez TBS kod służący do identyfikacji Klienta przy korzystaniu z usług Systemu.

       

Zasady i warunki korzystania z usług eBOK

 

§ 4

 

Warunkiem przyznania Klientowi uprawnień użytkownika systemu eBOK i rozpoczęcia świadczenia usług eBOK jest:

1) zarejestrowanie się Klienta w serwisie, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego,

2) zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień, co wymaga zaznaczenia przez Klienta opcji „Akceptuję regulamin portalu i zgadzam się z jego postanowieniami”, umieszczonej wraz tekstem samego Regulaminu w systemie eBOK pod formularzem rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach TBS może odmówić utworzenia Konta Klienta w eBOK.

3) W celu aktywacji Konta Klienta niezbędne jest posiadanie i podanie przez Klienta adresu e-mail,

4) W celu skorzystania z eBOK niezbędne jest urządzenie (komputer, tablet, smartfon, itp.) z dostępem do internetu, wyposażone w dowolną przeglądarkę (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, itp.) z włączoną obsługą protokołu szyfrowania SSL,

5) Klient loguje się do Konta Klienta w eBOK przy użyciu nadanego przez TBS Loginu oraz Hasła przesłanego na podany przez Klienta e-mail. Po pierwszym logowaniu do eBOK Klient jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany Hasła na własne,

6) Korzystanie z usług eBOK jest bezpłatne.

   

Wygaśniecie bądź rezygnacja z usług Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

 

§ 5

 

Klient może zrezygnować z usług eBOK rozwiązując umowę o świadczenie usług eBOK poprzez dezaktywację (usunięcie) Konta). TBS usuwa Konto Klienta najwcześniej w dniu następującym po dniu, w którym dokonano usunięcia Konta. Umowa o świadczenie usług eBOK rozwiązuje się automatycznie z dniem rozwiązania umowy Klienta z TBS. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług eBOK każdorazowo skutkuje usunięciem Konta Klienta.  

 

Rodzaje usług świadczonych przez TBS w ramach eBOK

 

                                                                          § 6

 

eBOK umożliwia Klientowi dostęp do następujących funkcji:

a) podgląd umów Klienta zawartych z TBS,

b) sprawdzenie sald na rozrachunkach Klienta z TBS,

c) wgląd w podstawowe dane osobowe Klienta,

d) możliwość dokonywania różnego rodzaju zgłoszeń i prowadzenia korespondencji z TBS przy pomocy dedykowanego formularza,

e) odbieranie komunikatów i wiadomości wysyłanych przez TBS,

f) możliwość zmiany Hasła,

g) wskazania odczytów wodomierzy.

   

§ 7

 

Funkcjonalność eBOK, o której mowa w  § 6 może zostać rozszerzona o dodatkowe funkcje bądź też ograniczona poprzez wyłączenie niektórych funkcji.

 

§ 8

 

O każdorazowych zmianach w funkcjonalności eBOK TBS będzie na bieżąco informowało Klientów co najmniej jednym z następujących kanałów:

a) e-mail do Klienta,

b) wiadomość w eBOK,

c) komunikat na stronie www TBS.

 

Obowiązki i prawa Klienta

 

§ 9

 

1.Klient jest zobowiązany do korzystania z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami niniejszego Regulaminu, w szczególności do:

a. niepodejmowania działań zmierzających do prób logowania na inne Konto Klienta,

b. wylogowania się z eBOK niezwłocznie po zakończeniu korzystania.

2. Klient jest zobowiązany do takiego używania i przechowywania Loginu i Hasła, by nie weszły one w posiadanie przez osoby trzecie. TBS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikające z udostępnienia (świadomie lub nie) przez Klienta hasła osobom trzecim.

3. Klient jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania informacji przekazywanych przez TBS za pośrednictwem eBOK.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. TBS może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować widoczność danych w eBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe dane lub informacje dla Klienta.

 

Obowiązki i prawa TBS

 

§ 10

 

1.TBS tworzy Konto Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni od daty rejestracji Klienta na serwisie eBOK.

2.W przypadku niezgodności danych przekazanych we Wniosku i posiadanych wcześniej w bazie danych, TBS zawiesza procedurę tworzenia Konta Klienta do czasu wyjaśnienia rozbieżności.

3.TBS zobowiązuje się do należytej staranności przestrzegania obowiązujących w nim procedur ochrony danych osobowych i ochrony systemów informatycznych. Dodatkowo wykorzystuje Certyfikat SSL w celu szyfrowania danych dla pełnego zabezpieczenia danych. TBS prześle wraz z hasłem informację dot. zakresu i sposobu przetwarzania danych Klienta.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez TBS w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług eBOK,
a TBS zobowiązuje się chronić przekazane dane osobowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. TBS nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, chyba, że jest to podmiot świadczący usługi na rzecz TBS, a TBS zobowiązało ten podmiot do zapewnienia ochrony przekazanych danych, a przekazanie tych danych jest niezbędne do pełnego wykonania umowy na rzecz Klienta. Z zastrzeżeniem zd. 1, wszelkie dane osobowe podane przez Klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są, jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy stronami oraz do wykonania umowy.

5.TBS nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i ich ograniczenia wynikające z warunków technicznych, technologicznych i systemowych oraz łączy transmisyjnych.

6.TBS zastrzega, że System może być czasowo niedostępny na skutek prowadzenia prac konserwacyjnych, przerw w dostawie energii elektrycznej lub awarii.

7.Zgłoszenie przez Klientów wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji, dotyczących działania eBOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebok@tbs-mlawa.pl 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 11

 

1. TBS zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie.

2. Ewentualne zmiany, o których mowa w ust. 1 będą podane do wiadomości Klientów poprzez eBOK i/lub e-mail.

 

§ 12

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy  Kodeksu cywilnego. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach internetowych Administratora.

 

 

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.  ul. 18 Stycznia 14  06-500 Mława tel. 23 654 30 82     sekretariat@tbs-mlawa.pl